Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD)

Čipová karta STARCOS SPK 3.0

Výrobca: Chip Philips Smart MX P5CT072 Semiconductors Hamburg GmbH. OS STARCOS 3.0 Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, D-81607 München, Germany

Doba platnosti certifikátu: do 7. augusta 2021

Charakteristika: SSCD viacúčelové

Certifikované rozhranie: X

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 26. novembra 2008 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0“ v zmysle § 10 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise Národný bezpečnostný úrad dňa 9. decembra 2008 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 20. júla 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0 verzia STARCOS SPK v3.0“ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 8. augusta 2011 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 24. marca 2016 o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0 verzia STARCOS SPK v3.0“ v zmysle § 24 ods. 14 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 3. mája 2016 ukončil proces o predĺženie platnosti certifikátu uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné použiť na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B – DSDA

Výrobca: Chip SLE66CX322P/SLE66CX642P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko

Doba platnosti certifikátu: do 22. júna 2020

Charakteristika: SSCD viacúčelové

Certifikované rozhranie: C, M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 26. mája 2010 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA” v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 24. augusta 2010 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 15. mája 2015 o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis „Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA” v zmysle § 24 ods. 14 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 23. júna 2015 ukončil proces o predĺženie platnosti certifikátu uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie, taktiež na bezpečné uloženie iných textových alebo dátových súborov. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA

Výrobca: Chip SLE66CX680PE Infineon Technologies AG, Nemecko CardOS 4.4 Siemens IT Solutions and Services GmbH, Nemecko

Doba platnosti certifikátu: do 15. decembra 2021

Charakteristika: SSCD jednoúčelové alebo viacúčelové

Certifikované rozhranie: C, M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava NBÚ v zmysle § 24 ods. 14 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise predĺžil platnosť certifikátu uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

Čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 – Sig ZEP/EP DSDA

Výrobca: Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

Doba platnosti certifikátu: do 10. januára 2018

Charakteristika: SSCD jednoúčelové alebo viacúčelové

Certifikované rozhranie: C,M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 31. októbra 2012 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 – Sig ZEP/EPDSDA“ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 11. januára 2013 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

SafeNet eToken (Smartcard or USB token)

Version 9.1.2 Athena IDProtect/OS755 Java Card on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller embedding IDSign applet

Výrobca: Athena Smartcard Solutions Inc. 1-14-16, Motoyokoyama-cho Hachioji-shi, Tokyo, 192-0063, Japan

Inside Secure S.A. Maxwell Building – Scottish Enterprise technology Park, East Kilbride, G75 0QR, Scotland, United Kingdom

Doba platnosti certifikátu: zahraničný certifikát ( § 24 ods. 16 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Charakteristika: SSCD jednoúčelové alebo viacúčelové

Certifikované rozhranie: X, C,M

Na základe žiadosti spoločnosti Prvá Slovenská Certifikačná Autorita, ViaSec, s.r.o., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 zo dňa 1. augusta 2013 o zverejnenie produktu pre elektronický podpis „SafeNet eToken (Smartcard or USB token) Version 9.1.2 Athena IDProtect/OS755 Java Card on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller embedding IDSign applet“ certifikovaného v zahraničí, Národný bezpečnostný úrad zaraďuje produkt do zoznamu certifikovaných produktov.

Produkty pre zaručený elektronický podpis, ktorých súlad bol posúdený orgánom podľa čl. 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES v niektorej z krajín Európskej únie, sú automaticky uznávané ako produkty pre zaručený elektronický podpis v zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 215/2012 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedený produkt je možné použiť na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

Čipová karta PROID+ ZEP verzia v. 2.x

Výrobca: Monet+, a.s. Za Dvorem 505 763 14 Zlín – Štípa Česká republika

Doba platnosti certifikátu: do 11. septembra 2019

Charakteristika: SSCD jednoúčelové alebo viacúčelové

Certifikované rozhranie: C,M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 30. júna 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta PROID+ ZEP verzia v. 2.x“ v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 12. septembra 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840

Výrobca: Gemalto N.V., Barbara Strozzilaan 382, 1083 HN Amsterdam, Holandsko

Doba platnosti certifikátu: do 20. októbra 2019

Charakteristika: SSCD jednoúčelové alebo viacúčelové

Certifikované rozhranie: C,M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 15. augusta 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840“ v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 21. októbra 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

Čipová karta STARCOS SPK 3.2 verzia STARCOS SPK v. 3.2

Výrobca: Chip SLE66CX680PE Infineon Technologies AG, Nemecko OS STARCOS 3.2 Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, D-81607 Mníchov, Nemecko

Doba platnosti certifikátu: do 22. októbra 2020

Charakteristika: SSCD viacúčelové

Certifikované rozhranie: X

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 7. septembra 2015 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis čipová karta STARCOS SPK 3.2 verzia STARCOS SPK v 3.2 “ v podľa § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 23. októbra 2015 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov) určených na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, resp. elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie.

Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 verzia V1.0

Výrobca: Siemens IT Solutions and Services GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, Mníchov, Nemecko

Doba platnosti certifikátu: do 26. júna 2021

Charakteristika: SSCD

Certifikované rozhranie: C,M

Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Plaut Slovensko, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava zo dňa 13. mája 2016 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0“ podľa § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 27. júna 2016 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov) určených na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, resp. elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie.

Použité skratky:

  • SSCD – Secure Signature Creation Device
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device

Certifikované rozhranie:

  • A – APDU komunikácia aplikácie priamo s QSCD (SSCD) čipom
  • CPKCS#11 DLL
  • M – Microsoft Cryptography API
  • X – rozhranie nebolo certifikované
Posledná aktualizácia