Oznamy

Metodické usmernenie k možnosti poskytnutia bezplatných dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci

(publikované 9. februára 2017)

 

Podľa § 11 ods. 2 zákona o dôveryhodných službách v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky a kapacity, poskytuje úrad kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci bezodplatne a za rovnakých podmienok. Úrad má pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb.

Vzhľadom na technické podmienky a kapacity úrad v súčasnosti bezodplatne poskytuje orgánom verejnej moci len vyhotovovanie a overenie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. Vydaniu kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať orgánu verejnej moci úradom predchádza podpísanie zmluvy o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. Po podpísaní zmluvy nasleduje registračný proces a vydanie samotného kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. Žiadosť o uzatvorenie takejto zmluvy je potrebné adresovať úradu.

Ak dôjde k zmene rozsahu poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb úradom, budeme Vás informovať.

Preto o poskytnutie mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona o dôveryhodných službách  je v súčasnosti možné požiadať iba komerčného kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorých zoznam aj s kontaktnými údajmi je zverejnený tu.

Bližšie informácie o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu (založeného na mandátnom certifikáte) a elektronickej pečate podľa § 23 ods. 1 prvej vety zákona o e-Governmente ako aj otázky súvisiace s elektronickými schránkami orgánov verejnej moci nájdete na webovom sídle www.slovensko.sk:

 

Ďalšie otázky smerujúce k aplikácii ustanovení zákona o e-Governmente je možné zaslať Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovú adresu: egovernment@vicepremier.gov.sk.

_________________________________________________________________

Vzhľadom na expirovanie certifikátu podpisovateľa dôveryhodného zoznamu podpisových politík a dôveryhodných certifikátov (6. septembra 2016)  úrad 23. augusta 2016 zverejnil zoznamy zapečatené s novým certifikátom na nasledovných adresách: TrustedList.p7m a  TrustedList.zep. Aplikácie pre QES (ZEP) je potrebné nastaviť na aktuálne zoznamy TrustedList.p7m alebo TrustedList.zep.

Od 1. júla 2016 na základe rozhodnutia EÚ úrad zverejňuje národný dôveryhodný zoznam vo formáte PDF, XML a pečať P7S z XML a aj odtlačok SHA256 z XML na nasledovných adresách:
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl_hrf.zip
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml.sha2

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia