Kybernetická bezpečnosť

cyber_eye_nbu_2539x980Významnou kompetenciou, ktorej sa úrad ujal 1. januára 2016, je kybernetická bezpečnosť. Svoje pôsobenie v tejto oblasti však úrad nezačal „zo dňa na deň“. Už vo februári 2009 sa stal kontaktným bodom pre NATO a vo vzťahu k aliancii sa začal profilovať ako národná autorita pre túto oblasť.

 V rámci budovania svojich spôsobilostí sa úrad pravidelne zúčastňoval medzinárodných kybernetických cvičení (Cyber Coalition, Locked Shields, Cyber Europe). Okrem aktivít v NATO a EÚ sa úrad zapojil aj do neformálnej Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá združuje centrá na riešenie bezpečnostných incidentov krajín V4 a Rakúska. Ambície úradu podporila v roku 2014 vláda Slovenskej republiky schválením materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany, a najmä o rok neskôr prijatím kľúčového strategického dokumentu Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, ktorá v náčrte inštitucionálneho rámca navrhla úrad za ústrednú inštitúciu kybernetickej bezpečnosti. Konkrétne návrhy z koncepcie sa premietli do novelizácie kompetenčného zákona, na základe ktorého sa úrad stal ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť.

Vývoj ďalej pokračoval v roku 2016. V januári bolo podpísané Memorandum o spolupráci „druhej generácie“ medzi NATO a Slovenskou republikou a v marci vláda Slovenskej republiky schválila Akčný plán realizácie Koncepcie, ktorý definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru a prijímať legislatívne, technické a koordinačné opatrenia.Cyber_circle2_3000x2250_4x3

Aktuálne prebiehajú práce na návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne upraví oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavedie základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň sa do slovenského právneho poriadku transponuje európska Smernica o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS). Dňa 30. januára 2018 bol vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti schválený Národnou radou Slovenskej republiky a účinnosť nadobúda od apríla tohto roka.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia