Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-podpise“) sú orgány verejnej moci povinné bezodkladne oznamovať Národnému bezpečnostnému úradu elektronickú adresu umiestnenia elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a každú zmenu jej umiestnenia.

          Národný bezpečnostný úrad podľa § 10 ods. 2 písm. p) zákona o e-podpise vedie zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci. 

          Oznámenie adresy neznamená nevyhnutne povinnosť orgánu verejnej moci vybudovať si vlastnú elektronickú podateľňu. Do úvahy prichádza využitie vlastnej elektronickej podateľne alebo zdieľanie a využívanie elektronickej podateľne iného orgánu, ako aj využívanie služieb elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy. Bližšie informácie o službe elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy nájdete na webovom sídle Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

 

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE