Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a elektronický podpis. Ako národná bezpečnostná autorita plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únii (EÚ), zabezpečuje ochranu zahraničných utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike v súlade s medzinárodnými zmluvami a zároveň spolupracuje s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov a bezpečnostnými úradmi medzinárodných organizácií.

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE