I.
Materiály predkladané navrhovanou osobou vedúcemu

 1. Osobný dotazník osoby (pdf, 568 kB).
 2. Životopis (je možné predložiť štruktúrovaný životopis, vypracovaný elektronicky alebo na písacom stroji).
 3. Písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky - tlačivo na vyplnenie Príloha č. 6 k vyhláške č. 331/2004 Z. z.(pdf, 22 kB).
 4. Bezpečnostný dotazník osoby (pdf, 1443 kB) na bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa, ktorého súčasťou je aj životopis písaný rukou na vzore tlačiva "Životopis" (pre II. stupeň bezpečnostnej previerky nepredkladať doplnkovú časť bezpečnostného dotazníka).

Metodické usmernenie k vypĺňaniu bezpečnostného dotazníka osoby.

      Formulár Osobného dotazníka osoby a Bezpečnostného dotazníka osoby Vám odporúčame stiahnuť na pevný disk a použiť jednu z priložených aplikácií na prehliadanie. V prípade otvorenia a vypĺňania formulára inou ako doporučenou aplikáciou môže prísť k nekorektnému správaniu formulárov. Funkčnosť dotazníka bola otestovaná v nasledovných aplikáciách.

V prípade ťažkostí použite aktuálne verzie niektorého z uvedených programov.

II.
Materiály predkladané vedúcim
orgánu príslušnému vykonať bezpečnostnú previerku

 1. žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky – tlačivo na vyplnenie Príloha č. 4 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 22 kB),
 • fyzická osoba nemôže na svoju osobu požiadať Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) o vykonanie bezpečnostnej previerky. Takúto možnosť má iba vedúci, ktorým sa rozumie podľa § 8 ods. 1 zákona v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán; ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu.
 1. vyhodnotenie podkladových materiálov,
 • vedúci vyhodnocuje kompletnosť podkladových materiálov, nie ich obsah,
 • odporúčaná forma vyhodnotenie podkladových materiálov je nasledovná:

a) v hornej časti uviesť názov „vyhodnotenie podkladových materiálov“,
b) uviesť identifikačné údaje navrhovanej osoby,
c) na záver uviesť, že podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladané navrhovanou osobou boli vedúcemu predložené úplné.

 1.  materiály predkladané navrhovanou osobou
 • vyplnený osobný dotazník osoby,
 • životopis (je možné predložiť štruktúrovaný životopis, vypracovaný elektronicky alebo na písacom stroji),
 • písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky,
 • vyplnený bezpečnostný dotazník osoby na bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa, ktorého súčasťou je aj životopis písaný rukou na vzore tlačiva "Životopis" (pre II. stupeň bezpečnostnej previerky nepredkladať doplnkovú časť bezpečnostného dotazníka) .

III.
Lehoty na rozhodnutie

       Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky a podkladových materiálov úradu. Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke

 • II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania,
 • III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania,
 • IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania.

       V prípade, ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov musí byť informovaná navrhovaná osoba, ako aj vedúci, ktorý o vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby požiadal.

IV.
Ukončenie bezpečnostnej previerky

      Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona (pdf, 29 kB), vydá osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“).
       Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona, vydá o tom rozhodnutie.
        Osvedčenie a rozhodnutie sa navrhovanej osobe písomne doručí do vlastných rúk.
     Vedúcemu, ktorý o vykonanie bezpečnostnej previerky požiadal, sa výsledok bezpečnostnej previerky oznámi písomne.

V.
Platnosť osvedčenia

      Doba platnosti osvedčenia je diferencovaná v závislosti od príslušného stupňa utajenia, na ktorý bolo osvedčenie vydané.

Stupeň utajenia, na ktorý bolo osvedčenie vydané Doba platnosti osvedčenia
Prísne tajné 5 rokov
Tajné 7 rokov
Dôverné 10 rokov

      Platnosť vyjadrení vydaných úradom podľa zákona č. 241/2001 Z. z. a osvedčení podľa § 84 ods. 9 zákona č. 215/20004 Z. z. na stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné skončila najneskôr k 30.4.2009 a na stupeň utajenia Dôverné skončila najneskôr k 30.4.2011.

       Platnosť osvedčenia vydaného

 • Slovenskou informačnou službou,
 • Vojenským spravodajstvom,
 • Policajným zborom navrhovanej osobe, ktorá plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva

       zaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru.

      Osvedčenie vydané podľa § 26 ods. 1 zákona (pdf, 16 kB) (okrem osvedčenia vydaného na základe vykonanej bezpečnostnej previerky podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona) je prenosné, nezaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

       K osobám, ktorým bolo vydané osvedčenie, a u ktorých potreba oboznamovania sa trvá, je potrebné, aby vedúci predložil (orgánu, ktorý je oprávnený vykonať bezpečnostnú previerku) žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky pred uplynutím zákonom stanovenej doby platnosti osvedčenia v dostatočnom časovom predstihu (viď. časť „III. Lehoty na rozhodnutie“ pdf, 62 kB).

VI.
Určenie navrhovanej osoby a zánik určenia

 1. Určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „určenie navrhovanej osoby) upravuje § 31 zákona (pdf, 24 kB).
 2. Vedúci vykonáva určenie navrhovanej osoby najneskôr pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie.

     Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o určení“) a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti.
     Z uvedeného vyplýva, že osobe vznikne oprávnenie až po splnení poslednej podmienky. Preto sa odporúča, aby záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti boli podpísané s rovnakým dátumom.

 1. Určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí písomného oznamu podľa § 26 ods. 5 zákona(pdf, 21kB).

Ak osoba mení zamestnávateľa, „nový“ vedúci nemá k dispozícii takýto písomný oznam, keďže on nežiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa. Podľa citovaného ustanovenia zákona by vedúci v takomto prípade nemohol určiť túto osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. V praxi sa vyskytli prípady, keď vedúci určil osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na základe originálu osvedčenia, ktorým sa mu osoba preukázala. Vzhľadom na skutočnosť, že úrad mohol podľa § 29 zákona zrušiť platnosť osvedčenia, o čom nový vedúci nemusí byť informovaný (osvedčenie nie je verejnou listinou, takže po zrušení platnosti sa nevracia úradu, ale vo fyzickej podobe zostáva u osoby) odporúčame vedúcemu, aby v takomto prípade využil svoje oprávnenie v zmysle § 2 ods. 5 vyhlášky a požiadal úrad o overenie platnosti osvedčenia. V opačnom prípade sa vedúci vystavuje riziku porušenia zákona, keď určí na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné osobu bez platného osvedčenia.

 1. Určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyššieho stupňa utajenia oprávňuje na prístup k utajovaným skutočnostiam nižšieho stupňa utajenia v rozsahu, aký bol určený.
 2. Určenie štatutárneho orgánu podnikateľa

ak spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 zákona (pdf, 16kB) a podnikateľ má vydané platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu (§ 8 ods. 1 zákona (pdf, 20 kB), ktorý bude utajované skutočnosti podnikateľovi postupovať.
       Určenie sa vykonáva v nadväznosti na zmluvu o postúpení (alebo vytvorení) utajovaných skutočností a je viazané na jej platnosť.

      Ak bude podnikateľ spolupracovať s viacerými štátnymi orgánmi na základe uzatvorených platných zmlúv o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností, musí mať štatutárny orgán podnikateľa platný záznam o určení a k nemu podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti od každého vedúceho štátneho orgánu, ktorý mu bude utajované skutočnosti postupovať alebo pre ktorého ich bude vytvárať. Ak bude mať podnikateľ uzatvorených viacero platných zmlúv o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností s viacerými subjektmi v pôsobnosti jedného štátneho orgánu (napr. v pôsobnosti jedného ministerstva má uzatvorených viacero platných zmlúv o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností s viacerými jeho organizačnými zložkami) bude mať štatutárny orgán podnikateľa v pôsobnosti tohto štátneho orgánu platný vždy iba jeden záznam o určení a k nemu podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti, pričom v rozsahu bude uvedené "v rozsahu vyplývajúcom z platných zmlúv o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností". Ak takéhoto vedúceho niet, určenie vedúceho podnikateľa vykoná úrad. V tomto prípade odporúčame kontaktovať sekciu previerok Národného bezpečnostného úradu.

 1. Určenie zamestnanca podnikateľa

ak spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 zákona (pdf, 16 kB), vykoná vedúci podnikateľa (§ 8 ods. 1 zákona (pdf, 20 kB)) v súlade s § 31 ods. 1 až 3 zákona (pdf, 23 kB) a v nadväznosti na zmluvu o postúpení (alebo vytvorení) utajovaných skutočností a je viazané na jej platnosť.
       Vedúci môže určiť iba zamestnanca podnikateľa, ktorým sa na účely zákona rozumie výlučne fyzická osoba, ktorej pracovnoprávny vzťah vznikol na základe pracovnej zmluvy.

     Navrhovaná osoba bude mať v platnom (jednom) zázname o určení a k nemu podpísanom vyhlásení o mlčanlivosti, v hlavičke záznamu o určení „v pôsobnosti“ uvedený názov spoločnosti (podnikateľa) a „v rozsahu“ bude uvedené "v rozsahu vyplývajúcom z platných zmlúv o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností".

 1. Záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.
 2. Kópia záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópia vyhlásenia o mlčanlivosti sa zasiela úradu do 30 dní od určenia navrhovanej osoby.
 3. Určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká z dôvodov taxatívne stanovených v § 41 zákona (pdf, 20 kB) :
 • zánikom platnosti osvedčenia,
 • skončením výkonu funkcie,
 • skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo splnením zmluvného záväzku,
 • zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 zákona (PDF, 21 Kb)do doby ukončenia preskúmania rozhodnutia úradu podľa § 30 zákona,
 • zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,
 • skončením povinnej vojenskej služby alebo
 • vyhlásením za mŕtveho.
 1. Písomný záznam o zániku určenia (príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2004 Z. z., (pdf,  22 kB ) vedúceho vyhotoví ten, kto vedúcemu určenie vykonal.
 2. Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.
 3. Kópia záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné sa zasiela úradu do 30 dní od zániku určenia osoby.


VII.
Vedenie zoznamov a evidencií

Podľa § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z. (pdf, 12 kB)

Vedúci vedie:

 1.  Zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné

Obsahové náležitosti:
- meno a priezvisko oprávnenej osoby,
- funkcia,
- dátum a číslo osvedčenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky,
- stupeň utajenia a rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

 1. Zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné

Obsahové náležitosti:
- meno a priezvisko osoby,
- stupeň utajenia, pre ktorý bola oprávnená osoba určená,
- dátum vzniku určenia,
- dátum a dôvod zániku určenia.

 1. Zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami

Obsahové náležitosti:
- funkcia,
- stupeň utajenia,
- rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

      V zozname funkcií vedúci „určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami“, neurčuje v ňom „funkcie, pri výkone ktorých sa budú môcť osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami hneď po tom, ako im vznikne oprávnenie na oboznamovanie sa, t. j. keď budú na oboznamovanie sa určené vedúcim“.
       Aby sa osoba zastávajúca funkciu, ktorú vedúci určil v zozname funkcií na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, mohla oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnená.
     Z uvedeného vyplýva, že osoby, zastávajúce funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musia byť oprávnené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa a rozsahu, a to po celú dobu výkonu takto určenej funkcie.

 1. Úrad akceptuje vedenie evidencií a zoznamov podľa § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z. v elektronickej podobe. V takom prípade vedúci musí zabezpečiť zaznamenanie stavu (v papierovej podobe - vytlačením alebo v elektronickej podobe – zálohovaním) pri každej aktualizácii (s uvedením dátumu) tak, aby bol schopný predložiť tieto zoznamy a evidencie na kontrolu za predchádzajúce obdobie. Zoznamy a evidencie predložené na kontrolu musia byť schválené vedúcim resp. bezpečnostným zamestnancom.

VIII.
Zmena potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami

      Pri každej zmene potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami odporúčame vedúcemu alebo bezpečnostnému zamestnancovi vykonať analýzu stavu personálnej bezpečnosti s cieľom zistiť, aké úlohy, a v akom rozsahu, je potrebné vykonať na opätovné vytvorenie podmienok personálnej bezpečnosti.

      Ak sa oprávnenej osobe v dôsledku organizačných zmien zmení potreba oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami zo stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné na stupeň utajenia Vyhradené, odporúčame nasledovný postup:

 1. Aktualizovať zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (k predmetnej funkcii zmeniť stupeň utajenia prípadne aj rozsah oboznamovania sa).
 2. Vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia príslušného stupňa utajenia podľa § 41 zákona (pdf, 20 kB) v súlade s § 3 vyhlášky č. 331/2004 Z. z. (pdf, 12 kB), na predpísanom tlačive (príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 22 kB)). Dôvodom zániku bude zrušenie určenia oboznamovať sa s utajovaným skutočnosťami vedúcim.
 3. Priložiť záznam o zániku určenia k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 3 ods. 3 vyhlášky č. 331/2004 Z. z.).
 4. Zaslať kópiu záznamu o zániku určenia do 30 dní od zániku tohto určenia úradu (§ 41 ods. 3 zákona (pdf, 20 kB)).
 5. Previesť osobu zo zoznamu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné do zoznamu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (zoznamy sú vedené podľa § 42 ods. 2 zákona a § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z.).
 6. Vykonať určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (§ 31 ods. 1 zákona (pdf, 23 kB))  podpísaním záznamu o určení (príloha č. 2 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 22 kB)) a vyhlásenia o mlčanlivosti (príloha č. 3 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 21 kB)). Odporúča sa, aby záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti boli podpísané súčasne.
 7. Zaradiť osobu do zoznamu a evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené.
 8. Priložiť záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 32 ods. 1 zákona, (pdf 20 kB)).
 9. Založiť kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti do evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené.

      Ak sa oprávnenej osobe v dôsledku organizačných zmien zmení potreba oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami zo stupňa utajenia Vyhradené na stupeň utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné odporúčame nasledovný postup:

 1. Aktualizovať zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (k predmetnej funkcii zmeniť stupeň utajenia prípadne aj rozsah oboznamovania sa).
 2. Vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia podľa § 41 zákona (pdf, 20 kB) v súlade s § 3 vyhlášky č. 331/2004 Z. z., na predpísanom tlačive (príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 22 kB)). Dôvodom zániku bude zrušenie určenia oboznamovať sa s utajovaným skutočnosťami vedúcim.
 3. Priložiť záznam o zániku určenia k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 3 ods. 3 vyhlášky č. 331/2004 Z. z.).
 4. Previesť osobu z evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené do zoznamu a evidencie osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (zoznamy sú vedené podľa § 42 ods. 2 zákona a § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z.).
 5.  Vykonať určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia (§ 31 ods. 1 zákona (pdf, 24 kB)) podpísaním záznamu o určení (príloha č. 2 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 23 kB)) a vyhlásenia o mlčanlivosti (príloha č. 3 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 21 kB)). Odporúča sa, aby záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti boli podpísané súčasne.
 6. Zaradiť osobu do zoznamu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné.
 7. Priložiť záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 32 ods. 1 zákona, pdf, 20 kB).
 8. Zaslať kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti do 30 dní od určenia osoby úradu (§ 32 ods. 2 zákona (pdf, 20 kB)).

IX.
Certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby

     Ak sa má fyzická osoba oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa medzinárodnej zmluvy, je potrebné požiadať úrad o vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby (ďalej len „certifikát osoby“). Predpokladom pre vydanie certifikátu osoby je platné osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre príslušný stupeň utajenia.

      Podľa § 36 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. (pdf, 20 kB) žiadosť o vydanie certifikátu osoby zasiela úradu vedúci štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby alebo ich organizačnej zložky, u ktorých je fyzická osoba v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu vrátane služobného pomeru.

Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu osoby:
- meno a priezvisko osoby,
- dátum a miesto narodenia,
- odôvodnenie žiadosti,
- vymedzenie požadovaného stupňa utajenia,
- kópiu osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona vydaného orgánom vykonávajúcim bezpečnostné previerky II. a IV. stupňa, to neplatí pre osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie na základe bezpečnostnej previerky podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona.

      Žiadosť o vydanie certifikátu osoby sa zasiela na každú osobu samostatne.

  Vedúci je povinný v termíne do 30 dní od zániku oprávnenia zaslať úradu originál certifikátu osoby ak
- sa osobe skončí pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane služobného pomeru,
- osobe zanikne oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami počas doby platnosti certifikátu.

X.
Cudzinci

       Problematiku oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami SR cudzincom upravujú § 36 zákona (pdf, 19 kB) a § 37 zákona (pdf, 22 kB).

      Predpoklady pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné, Prísne Tajné:

 • platná zmluva o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností medzi krajinou, ktorej je cudzinec občanom a Slovenskou republikou,

Zoznam všetkých platných zmlúv o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností so SR je uverejnený v časti „zahraničné vzťahy“ – „medzinárodné zmluvy“.

 • osvedčenie vydané úradom,

Vedúci podľa § 8 ods. 1 zákona (pdf, 20 kB) predloží úradu žiadosť o vydanie osvedčenia vo forme žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky pre príslušný stupeň utajenia (príloha č. 4 k vyhláške č. 331/2004 Z. z. (pdf, 20 kB)). V tomto prípade bude prílohou uvedenej žiadosti iba kópia vyjadrenia o bezpečnostnej spoľahlivosti cudzinca vydaného príslušným orgánom krajiny, ktorej je občanom.

 • písomný súhlas vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti,
 • oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa zákona a možných dôsledkoch za ich porušenie,

Oboznámenie cudzinca vykoná vedúci štátneho orgánu do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti.

 • podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak

Podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti zabezpečí vedúci štátneho orgánu do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti.

 
2015 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE