Rozpočet

Prehľad príjmov a výdavkov (v eurách)

 

Rozpis rozpočtu

I. PRÍJMY KAPITOLY

20 000,00

A. Záväzný ukazovateľ

20 000,00

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

0,00

II. VÝDAVKY KAPITOLY

SPOLU (A+B)

8 793 684,00

Kód zdroja 111

8 793 684,00

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (600+700)

8 793 684,00

Z toho:

A.1. prostriedky na spolufinancovanie

0,00

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)

4 731 085,00

Z toho:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu

4 731 085,00

Počet zamestnancov rozp. org., podľa príl. č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016

241 osôb

Z toho : aparát ústredného orgánu

241 osôb

A.3. Kapitálové výdavky (700)

(bez prostriedkov na spolufinancovanie)

0,00

Z toho : kód zdroja 111

0,00

B. Prostriedky Európskej únie

0,00

C. Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR

Výdavky spolu za kapitolu

0D9 – Bezpečnosť informácií

OEKOU – Informačné technológie

8 793 684,00

8 198 023,00

595 661,00

Systemizácia policajtov v štátnej službe

 

216 osôb

4 477 902,00

Por. č.

Kód programu

Názov programu

Návrh 2017

 

0D9+OEKOU

Výdavky spolu za kapitolu

8 793 684,00

A

0D9

Bezpečnosť informácií

8 198 023,00

1.

0D901

Ochrana utajovaných informácií

 

a)

0D90101

Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií

 

b)

0D90102

Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií

 

c)

0D90103

Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií

 

3.

0D903

Riadenie a podpora programov

 

4.

0D904

Dôveryhodné služby

 

5.

0D905

Kybernetická bezpečnosť

 

 

OEK

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

OEK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

 

6.

OEKOU

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – NBÚ

595 661,00

a)

OEKOU01

Systémy vnútornej správy

 

b)

OEKOU02

Špecializované systémy

 

c)

OEKOU03

Podporná infraštruktúra

 

Návrh záverečného účtu za rok 2016 (27.06.2017, pdf, 1,12 MB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2016 (pdf, 206 kB, 27.06.2017)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (pdf, 199 kB, 27.06.2017)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2016 (pdf, 198 kB, 27.06.2017)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2016 (pdf, 291 kB, 27.06.2017)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2018 vo väzbe na alokované finančné zdroje (pdf, 828 kB, 26.06.2017)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia