Organizačná štruktúra

NBU-2017-03-01-landscape-SK Na čele úradu stojí riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti ho vo vyhradenom rozsahu zastupuje námestník riaditeľa úradu, ktorý zodpovedá aj za koordináciu činnosti útvarov. Organizačne sa úrad člení na sekcie a priamo riadené odbory, sekcie sa ďalej členia na odbory.

Sekcia previerok vykonáva bezpečnostné previerky fyzických osôb a právnických osôb (podnikateľov), zhromažďuje podklady pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a vydáva certifikáty pre prístup k utajovaným skutočnostiam NATO a EÚ.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti plní úlohy ústredného koordinačného a technického centra pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, priebežne monitoruje národný kybernetický priestor a analyzuje potenciálne a aktuálne hrozby, plní úlohy ústredného šifrového orgánu, zabezpečuje tvorbu politiky bezpečnosti utajovaných skutočností a podpisovej politiky dôveryhodných služieb, vydáva bezpečnostné štandardy a metodiky v oblasti šifrovej ochrany informácií, technických prostriedkov vrátane ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, dôveryhodných služieb, certifikuje technické prostriedky, systémové prostriedky, mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky, prostriedky a systémy šifrovej ochrany informácií a produkty elektronického podpisu.

Kancelária úradu koordinuje činnosť jednotlivých útvarov, predkladá materiály na schválenie riaditeľovi úradu, zabezpečuje legislatívny proces v pôsobnosti úradu, realizuje politiku riadenia ľudských zdrojov, zastrešuje medzinárodnú spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu smerom k verejnosti.

Sekcia ekonomiky a prevádzky plní úlohy vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, pri správe majetku štátu a verejnom obstarávaní tovarov a služieb a zabezpečuje plynulý chod a prevádzku informačných systémov úradu.

Odbor kontroly vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností a kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dôveryhodných služieb v štátnych orgánoch, obciach, vo vyššom územnom celku a v iných právnických osobách. Vykonáva tiež skúšky bezpečnostných zamestnancov.

Odbor vnútornej bezpečnosti získava, sústreďuje, analyzuje a preveruje informácie o bezpečnostných rizikách týkajúcich sa pôsobnosti úradu a jeho príslušníkov a zamestnancov. Kontroluje bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov a zamestnancov pri práci a ochranu pred požiarmi. Takisto zabezpečuje fyzickú a technickú ochranu objektov úradu.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia