Kybernetická bezpečnosť

Slovenská republika

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení niektorých predpisov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 136/2010

Predbežná informácia k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Európska únia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia