Správne poplatky

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Vyhradené

200 EUR

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Dôverné

500 EUR

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Tajné

1 000 EUR

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Prísne tajné

1 500 EUR

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku

50 EUR

Udelenie kvalifikovaného štatútu (podľa zákona o dôveryhodných službách)

665 EUR

Certifikácia (podľa zákona o dôveryhodných službách)

332 EUR

Podľa zákona o správnych poplatkoch poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Slovenská pošta, a. s. ponúka viaceré možnosti úhrady platobného predpisu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia